ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Από το πλευρικό μενού επιλέγουμε: Products > Categories

Στο πεδίο  “ Add New Product Category” Πληκτρολογούμε το όνομα της κατηγορίας, στο παρακάτω πεδίο “Parent” δηλώνουμε σε ποια κατηγορία ή υποκατηγορία εντάσσεται η νέα κατηγορία που δημιουργήσαμε.