Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρία με την επωνυμία Oxcart Creative Studio διοργανώνει διαγωνισμό στην παρούσα σελίδα κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/oxcartcs

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ αποκλείονται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.H διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι από την ημερομηνία και ώρα που ορίζει ο εκάστοτε διαγωνισμός.

Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Ο κάθε ενδιαφερόμενος, που είναι εγγεγραμμένος χρήστης του Facebook, για να συμμετέχει στο Διαγωνισμό (εφεξής ο «Συμμετέχων») θα πρέπει, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού να επισκεφτεί την ιστοσελίδα της Oxcart Creative Studio όπου καταχωρεί το ονοματεπώνυμο του και το email του να κοινοποιεί τον διαγωνισμό και να πατάει Like στην σελίδα μαε στο Facebook προκειμένου να μπει σε λίστα κλήρωσης.

Η κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή θα γίνεται μετά την λήξη του διαγωνισμού και την ημερομηνία και ώρα που ορίζει ο εκάστοτε διαγωνισμός και το όνομά του νικητή θα ανακοινωθεί σε post και θα ακολουθήσει επικοινωνία με τον τυχερό. Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στο Διαγωνισμό θα πρέπει να αποδεχτεί τους όρους συμμετοχής.

Η κλήρωση θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στα κεντρικά γραφεία της Oxcart Creative Studio παρουσία 3 μέλους επιτροπής μετά την λήξη του διαγωνισμού, με τη χρήση του προγράμματος http:/www.random.org/ και του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου συμμετεχόντων. Πληροφορίες για την εγκυρότητα/ αξιοπιστία της ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι διαθέσιμες μέσω του random.org στην ηλεκτρονική διεύθυνση http:/random.org/faq/#S2.

Ο νικητής θα κερδίσει το δώρο του εκάστοτε διαγωνισμού το οποίο δημιουργεί και εκτυπώνει η Oxcart Creative Studio με τα επιθυμητά στοιχεία του νικητή. O διοργανωτής επιφυλάσσεται και έχει δικαίωμα αλλαγής της ημέρας ή τοποθεσίας του Δώρου με έγκυρη ενημέρωση (3 ημέρες πριν) του νικητή.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με το νικήτη του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση του νικητή, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο μεταβιβάζεται στους επιλαχόντες που έχουν αναδειχθεί από την κλήρωση.

Άρνηση αποδοχής του Δώρου. Σε περίπτωση που ο νικήτης του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού ή να επιδείξει δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά της, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου.

Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης του νικητή. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι, δε θα επεξεργασθούν τα προσωπικά δεδομένα νικητών του Διαγωνισμού, και δεν θα δώσει αυτά τα δεδομένα σε τρίτους. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης, τροποποίησης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα).

Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα εδώ: info@oxcart.gr

Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο, πάρα μόνο η διαφήμιση του, ως εκ τούτου το Facebook δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν.

Καλή επιτυχία σε όλους!
Oxcart Creative Studio Team